Les conjuncions

Les conjuncions són mots invariables la funció dels quals és enllaçar sintagmes o oracions i establir-hi un tipus de relació.
Plora perquè li fan mal les dents. Plora(oració1) perquè li fan mal les dents(oració 2).
Cafè o te? Cafè(sintagma1) o te(sintagma2?

relació causal entre l’oració 1 i l’oració 2 relació disjuntiva entre els dos sintagmes
Depenent del tipus de relació i dels elements que enllacen, les conjuncions poden ser de coordinació o de subordinació. Si coordinen, uneixen sintagmes o oracions que estan en un mateix nivell sintàctic, la qual cosa, en les oracions, implica que individualment continuen tenint sentit complet. Si subordinen, introdueixen una oració que complementa la principal. Emplena la sol·licitud i envia-la per correu electrònic al teu cap. (oracions coordinades).
Si no prems el 0, el fax no s’enviarà. (oració subordinada) Juntament amb les conjuncions, també fan aquesta funció d’enllaç les locucions conjuntives, les quals estan
formades per més d’una paraula, com ara no obstant això, així mateix, abans que…, i alguns mots d’altres categories gramaticals, per exemple adverbis o diferents sintagmes.

    • Conjuncions de coordinació

Copulatives

 Relació que expressen conjuncions  Exemples
 Unió i,ni compra pa i pernil
no puc abusar de la sal ni de l’oli
 Remarca
• I no canvia a e davant de mots començats per i.
x Comerç e indústria.
v Comerç i indústria.

Disjuntives

Relació que expressen conjuncions Exemples
Alternativa, contraposició
o
equivalència
i,ni compra pa i pernil
no puc abusar de la sal ni de l’oli
Remarca
• I no canvia a e davant de mots començats per i.
x Salvat error u omissió.
v Salvat error o omissió.

Distributives

Relació que expressen conjuncions Exemples
alternativa així… com
ara… ara
entre… i
el mateix… que
l’una… l’altra
no solament… sinó també
o… o…
sia… sia..
ja… ja…
ni… ni…
mig… mig
Ara riu, ara crida
Entre la marató de dissabte i el partit de diumenge, estic ben cruixit.
Ni beu ni fuma
No solament ha suspès la Nàdia, sinó també l’Anna.
Tot no pot ser: o cotxe o vacances!
L’una col menú, l’altra carta; mai es posen d’acord!
Remarca
• La sigui… no és una conjunció distributiva.
x Aquest estiu me n’aniré a Eivissa, ja sigui amb vaixell o amb avió.
v Aquest estiu me n’aniré a Eivissa, o amb vaixell o amb avió.

Adversatives

Relació que expressen conjuncions Exemples
Oposició o contrarietat però, sinó, sinó que, tanmateix, amb tot, en canvi, ara, ara bé, altrament, així i tot, tot i això, no obstant això, això no obstant, mentre que A l’avió no accepten animals, tanmateix deixen pujar gossos guia.
Hi estic d’acord; ara bé, només és la meva opinió
Aquest sudoku és difícil de resoldre, així i tot, no pararé fins a aconseguir-ho
—————————————
Remarca
• Cal distingir la conjunció sinó de si no (conjunció condicional + adverbi de negació). Si no, sinònima d’en cas que no, introdueix una oració condicional negativa. Aquestes oracions condicionals poden tenir el verb elidit. Aleshores si no és sinònim d’altrament.
Si no véns a dinar, avisa abans. (= En cas que no vinguis a dinar, avisa abans.)
Vine a dinar a casa, si no / altrament, menjaràs un entrepà com sempre.
Sinó expressa oposició o exclusió respecte de l’oració principal. També pot significar tan sols/excepte.
J ja  no treballa a la fàbrica, sinó a l’Ajuntament.
No queden sinó iogurts. (=Tan sols queden iogurts).
• És incorrecte usar tanmateix com a conjunció continuativa sinònima d’així mateix.
x El condemno a la multa esmentada, i tanmateix a pagar les costes.
v Tothom sap que és un egocèntric, tanmateix tothom li fa la pilota.
• No obstant això / Això no obstant no pot prescindir del pronom això ja que el nucli de la conjunció és el verb obstar en gerundi i el necessita com a CD.
x La reunió s’ha anul·lat, no obstant aniré a Barcelona igualment.
v La reunió s’ha anul·lat, no obstant això / això no obstant, aniré a Barcelona igualment.
• Les formes mentre que, mentre i mentrestant no són sinònimes. Mentre que és una conjunció que contraposa dues oracions; mentre és una conjunció que significa durant el temps en què…; mentrestant és un adverbi temporal i és l’únic que va tot sol, sense introduir oracions, i *mentres és incorrecte.
Les temperatures pujaran a l’interior, mentre que a la costa hi haurà precipitacions.
Nosaltres pintarem el pany de paret de la cuina; mentrestant, vosaltres pengeu els quadres.
x Mentres condueixis no parlis per mòbil.
v Mentre condueixis no parlis per mòbil.

Consecutives

Relació que expressen conjuncions Exemples
Conseqüència doncs, per tant, de manera que,per conseqüència, en conseqüència, així que Amb aquests aperitius utilitzen olis vegetals, per tant no tenen colesterol.
Ho has fet molt bé així que anima’t.
Remarca
•Doncs indica conseqüència i no causa. Per tant és incorrecte usar-la com a sinònima de ja que, perquè…
x M’he inscrit al concurs, doncs penso que puc guanyar.
v M’he inscrit al concurs, ja que/perquè penso que puc guanyar.
v Vols arribar-hi a les sis? Doncs afanya’t.

Continuatives

Relació que expressen conjuncions Exemples
Continuïtat, suma així mateix, a més, d’altra banda, fins i tot, i tot A més de fer puzles, li agrada molt pintar.
El temps és ben boig! Ha pedregat i tot!
————————————-
Remarca
• Vegeu així mateix / tanmateix a l’apartat de conjuncions adversatives.

Explicatives

Relació que expressen conjuncions Exemples
Explicació, aclariment és a dir, això és, o sigui Val 3 euros, és a dir, 500 pessetes.
Ha arrufat el nas, o sigui, no li agrada.

CONJUNCIONS DE SUBORDINACIÓ

Completives

Tipus
d’informació de
l’oració subord.
conjuncions Exemples
Cap (Simplement
uneixen l’oració
principal amb la
subordinada.)
que, si, com Vull que sàpigues que t’admiro.
Confirmeu-me si veniu.
• Cal distingir les diferents accepcions de que i no confondre’l amb què. Sense accentuar, a banda de conjunció, que també pot ser pronom relatiu i adverbi, i amb accent pot ser pronom relatiu i interrogatiu.
Que atrevit que ets de fer salt de pont! (que= modifica l’adjectiu atrevit; adverbi)
Digueu-nos què voleu per berenar. (què= “quina cosa”; pronom interrogatiu)
Té el perfil que busca l’empresa. (que= substitueix l’antecedent perfil; pronom relatiu)
La plaça a què optes ja és teva. (què= substitueix l’antecedent plaça i es pot canviar per la qual; pronom relatiu)
Recordeu que és incorrecte ometre aquesta conjunció:
x Sol·licito Ø m’inclogueu en les vostres llistes electròniques de distribució.
v Sol·licito que m’inclogueu en les vostres llistes electròniques de distribució.

Temporals

Tipus d’informació
de l’oració subord.
conjuncions Exemples
Temps quan, abans que, després
que, mentre, sempre que,
fins que, fins que no, tan
bon punt, tan aviat com, així
que, tota vegada que, des
que, d’ençà que
Apaga el llum abans que t’adormis.
Compta amb mi sempre que ho necessitis.
Fins que no em diguin que ha marxat de veritat no m’ho creuré.
El tren de rodalia ha perdut un 15% de passatgers d’ençà que ha restablert el servei.
Remarca
• Cal no confondre el temporal tota vegada que, sinònim de sempre que, amb el causal toda vez que castellà.
x Tota vegada que les obres començaran dos dies abans, s’ha ajornat la conferència.
v Atès que / Com que les obres començaran dos dies abans, s’ha ajornat la conferència.
v Tota vegada que se’n va la llum, ens falten espelmes.
• Recordeu que la forma *sempre i quan no és correcta; és sempre que.
• Vegeu mentre que / mentre / mentrestant / *mentres a l’apartat de conjuncions adversatives

Locatives

Tipus d’informació
de l’oració subord.
conjuncions Exemples
Lloc on, allà on Seu on vulguis

Modal

Tipus d’informació
de l’oració subord
conjuncions Exemples
Manera com, com si, així com, tal
com, igual com, igual que,
segons, segons que, sense
que, en tant que, en la
mesura que
Ho expresso tal com ho sento.
El moviment es classifica segons que la variació sigui uniforme o no.
Ho intentaren en la mesura que els fou possible

Causals

Tipus d’informació
de l’oració subord
conjuncions Exemples
Motiu, causa perquè, ja que, que, com
que, atès que, per tal com,
com sigui que, vist que, a
causa que, per raó que
El projecte infringeix la normativa perquè no té portes d’emergència.
Atès que ja ha arribat tothom, podem començar la reunió.
Remarca
•  Distingiu perquè, per què i per a què.
Perquè és alhora una conjunció causal (sinònima de ja que; en castellà, porque) i final (sinònima de per tal de; en castellà, para que).
He d’anar a comprar perquè tinc la nevera buida. (=ja que; causal)
Sempre hem d’insistir molt perquè vingui a sopar. (=per tal que; final)
Per què és alhora pronom relatiu (sinònim de pel qual, per la qual…) i interrogatiu de causa (sinònim de per quin motiu).
La raó per què no vas venir és ridícula. (=per la qual; pronom relatiu)
Volem saber per què no ens donen explicacions. (=per quin motiu; pronom interrogatiu)
Per a què és alhora interrogatiu de finalitat (sinònim de per a quina cosa) i pronom relatiu (sinònim de per al qual, per a la qual…).
T’ajudaré en la prova per a què necessites preparació. (=per a la qual; pronom relatiu)
Per a què serveix això? (=per a quina cosa; pronom interrogatiu)
• Donat que és un barbarisme que cal evitar utilitzant conjuncions causals com ara atès que, ja que….
x No t’han expedit el certificat donat que no has complert el mínim d’assistència.
v No t’han expedit el certificat atès que / ja que no has complert el mínim d’assistència.

Comparatives

Tipus d’informació
de l’oració subord
conjuncions Exemples
Comparació com
tan… com…
tant… com…
més… que…
menys… que…
com menys… més…
com més… més…
com menys… menys…
Es comporta com si l’haguéssim traït.
És tan curt de gambals com el seu pare.
Menja més llaminadures que el seu germà petit.
Com més li ho diguis, més ho farà.
Remarca
• Per indicar proporció, les locucions correctes són les que comencen amb l’adverbi com, i no amb quant o quan.
x Quant més dormo, més son tinc. I quant menys menjo, menys gana tinc.
v Com més dormo, més son tinc. I com menys menjo, menys gana tinc.

Concessives

Tipus d’informació
de l’oració subord
conjuncions Exemples
Obstacle, objecció encara que, malgrat que,
per bé que, bé que, mal que,
baldament, per més que, si
bé, tot i que
Encara que no ho reconegui, l’estima.
Vaig acceptar les condicions, per bé que no compartia els
objectius.
Tot i que és car, anirem al concert.
Remarca
• Tot i que ha d’anar amb un verb en mode indicatiu.
x Tot i que mengi molt, no s’engreixa ni un gram.
v Tot i que menja molt, no s’engreixa ni un gram.

Condicionals

Tipus d’informació
de l’oració subord
conjuncions Exemples
Condició si, només que, mentre, posat
que, sempre que, en el cas
que, si per cas, si de cas,
llevat que, fora que, tret que,
si doncs no, que
Si continues així, et donarà l’esquena.
Mentre condueixis, no parlis per telèfon.
Les trucades són gratuïtes, llevat que siguin internacionals.
Remarca
• Posat que expressa condició i no pas causa com puesto que castellà, i el verb que segueix s’ha de construir en subjuntiu.
x Posat que demà és festa, avui he de deixar enllestides unes gestions.
v Com que demà és festa, avui he de deixar enllestides unes gestions.
v Posat que vinguis, improvisarem una mica de sopar.
• A no ser que no és correcte. S’ha de dir si no és que, llevat que…
x A no ser que restableixin aviat el trànsit, no ens arribarà la comanda a temps.
v Llevat que no restableixin aviat el trànsit, no ens arribarà la comanda a temps.
• De (no) + infinitiu no és una expressió condicional correcta.
x De resultar cert el rumor, rodaran caps.
v Si resulta cert el rumor, rodaran caps.
• Vegeu si no / sinó a l’apartat de conjuncions adversatives.

Finals

Tipus d’informació
de l’oració subord
conjuncions Exemples
Finalitat, objecte perquè, a fi que, per tal que, que Tots l’estem collant perquè s’hi apunti.
Citeu-lo a fi que comparegui al Jutjat

• Vegeu perquè / per què a l’apartat de conjuncions causals.

funció

nom

conjuncions

Uneixen dos elements

copulatives

i, ni

Expressen alternativa

disjuntives

o, o bé

Expressen oposició o contrarietat

adversatives

tanmateix, però, sinó (que), no obstant això, tot i això, mentre que…

Expressen una conseqüència

consecutives

doncs, per tant, de manera que…

Expressen una distribució

distributives

o … o, ara … ara, ni … ni

Expressen continuïtat, successió…

      continuatives

Així mateix, a més, a més a més, doncs, fins i tot…

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.