PHP. tractament per a la carrega del diccionari Pons

Cada paraula amb la seva definició en una línia

//Es carregen les paraules amb les seves definicion què comencen amb a, a l'array $dic
$dic= file('A-mut.txt');

$num_linies=count($dic); //conta el numero d'elements de l'array $aux
echo "Num:". $num_linies."<wp-br>";
$aux="";
$i=0;
$catala="";
//$dic1= str_replace("\x0d\x0a", "",$dic[1]);
for ($i=0; $i <$num_linies ; $i++) { 
	//$dic= str_replace("·$aux[$i]", "★$aux[$i]",$dic);//en les substitucions s'han de cuidar els espais
	$primer_char=substr("$dic[$i]",0,1);//s'agafe el primer caracter
	$primer_2char=substr("$dic[$i]",0,2); //s'agafen els dos primers caracters
	//echo  bin2hex($primer_caracter . "<wp-br />";

	if (($primer_char == "A") || ($primer_char == "a")||($primer_2char == "\xc3\xa0")||($primer_2char == "\xc3\x84")||($primer_2char == "\xc3\xa4")) {
	// 41hex, 61hex, c3a0(à), c384(Ä), c3A4(ä)	
		$aux=$aux."<wp-br> ". $dic[$i];
		$parts = explode( " ", "$dic[$i]" );
		$catala=$catala."<wp-br>"."$parts[0]";
		//A,a,à(xc3a0)
}
else {
	$aux= $aux. str_replace("$dic[$i]", " |$dic[$i] ", $dic[$i]);
    }
    //$aux=$aux.$dic[$i];
}

echo "<wp-br> <wp-br> fi: <wp-br> $aux";
echo "<wp-br> <wp-br> fi: <wp-br> $catala";

PHP fwrite($myfile, $txt)-> escrivint en fitxers

Per a que funcioni he hagut de donar permisos  d’escriptura des de l’explorador de fitxers de Windows.


 <?php

$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!"); //a-> mode append, w->esborra contingut
$txt = "Donald Duck\n"; //primera linia
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "Goofy Goof\n"; //segona linia
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);

?> 

PHP Transforma un fitxer en una variable


<?php
$wordlist="";
$myfile = fopen('pons_ger.txt', 'r') or die('Unable to open file!');// tot el fitxer en una linia sense cr lf

//echo bin2hex($wordlist) . "<br />";
//$search_string = "abbaubar";

while(!feof($myfile)) {
 	$wordlist= $wordlist. fgets($myfile).'·'; //afegeix indicador de CRLF
	//$wordlist= str_replace("$search_string", ".|$search_string",$wordlist); 
	 echo '<br>'.$wordlist. '<br>';
	}
echo "<br>". $wordlist."<br>";
 ?>

Llegir un fitxer línia per línia amb PHP

Hi ha dos mètodes de fer-ho

Utilitzant file() per llegir el fitxer


<?php
 
$aux = file('wordlist_ger.txt',FILE_SKIP_EMPTY_LINES|FILE_IGNORE_NEW_LINES);

$count = 0; 
foreach($aux as $linia) {
    $count += 1;
    echo $linia."<br>";
}

echo "<br> UN ALTRA FORMA DE FER-HO <br>.";

$num_linies=count($aux); //conta el numero d'elements de l'array $aux

for ($i=0; $i <$num_linies ; $i++) { 
	echo "<br> $aux[$i]";
}

?>

===============================================================
Utilitzant fgets() per llegir el fitxer

<?php
//require('../func.php');// func.php es la llibreria de funcions
 
//El primer que haurem de fer és obrir el fitxer .txt en mode lectura:

$archivo = fopen('pons_ger.txt','r');
  
//Tot seguit podem recórrer les línies de l’arxiu mitjançant un bucle:

 while ($linea = fgets($archivo)) {

 echo $linea."<br>;";
 
$aux[] = $linea;
 
$numlinea++;
 
}

/*
A cada iteració d’aquest bucle estem llegint una nova línia del fitxer, l’imprimim
 per pantalla i el guardem en un vector per processar cada línia després.
 La variable $numlinea la podem utilitzar per realitzar una acció quan estiguem 
llegint segons quina línia.
*/

fclose($archivo);

//I finalment, recorrem l’array amb les línies de l’arxiu:

echo '<pre>';

print_r($aux);

echo '</pre>';

?>