PHP MySQL copiant dades d’una taula a una altra

<?php 
// Aquest script carrega la taula 9000_CAMPS a la taula words les dos taules son de polidic_eng
// 9000_CAMPS -> ENGLISH_POLIDIC.words
// ES FA LA CONNEXIÓ
$conn= mysqli_connect("localhost", "miquel", "Beseit1968!","polidic_eng");// fa la conexió
if (!$conn) { echo "Error: No s'ha pogut connectar a:". DB_NAME ;}
else{echo "Connected successfully";}
$SQL="TRUNCATE TABLE words"; //buida la taula
mysqli_query($conn, $SQL); 
$sql="INSERT INTO words (tipus, catala, castella, pron) SELECT * FROM 9000_CAMPS";
mysqli_query($conn, $sql);
echo "fet";
?>

Assistant entrenat per OpenAI (chat.openai.com)

assistant_openai

SELECCIONA FILES I LES MOSTRA


$conn   = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// Select row from table
$sql = "SELECT * FROM english_castilian WHERE catala LIKE 'table' ";
//$sql  = "SELECT * FROM english_castilian WHERE id >= 10000 limit 10";
$result = mysqli_query($conn, $sql); //resultat
// Fetch rows and print them
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo $row['catala'] . "---" . $row['castella'];
  echo "<br>";
}
// Close connection
mysqli_close($conn);

?>

BUSCAR UN NOM I MOSTRAR-LO


$conn   = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// Select row from table
$sql = "SELECT * FROM english_castilian WHERE catala LIKE 'table' ";
//$sql  = "SELECT * FROM english_castilian WHERE id >= 10000 limit 10";
$result = mysqli_query($conn, $sql); //resultat
// Fetch rows and print them
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo $row['catala'] . "---" . $row['castella'];
  echo "<br>";
}
// Close connection
mysqli_close($conn);

Script. Selecciona un primer caracter predefinit de un array (en aquest cas ‘C,c’) i crea un fitxer.

Per alguna circunstància en lloc del caracter TAP (09) les línies ‘pentinades’ somplen de C2 A0. Això causarà errors si fem un copy/pega del codi al editor SUBLIME 3. Per això s’hauran de suprimir esl jocs ‘C2 A0’.


<?php
$catala   = "";
$new_line  = 0;
$dic    = file('C-definicions_mots0.txt'); //array de 6145
$num_linies = count($dic); //hauria de ser 6145
echo "$num_linies <br>";
$myfile = fopen("A-LLISTA.txt", "w") or die("Unable to open file!"); //a-> mode append, w->esborra
$i   = 0;
while ($i < $num_linies) {
  $first_char = mb_substr($dic[$i], 0, 1, 'UTF8'); //agafo el primer caracter de la la linia dic[$i]
  switch ($first_char) {
    case C:
    case c:
      if ($catala != "") {
        $catala = str_replace("\x0d\x0a", "", $catala);
        $txt  = "$catala \n";
        fwrite($myfile, $txt);
        $txt  = "";
        $catala = $dic[$i]; //nova linia
        echo "$dic[$i] --catala= $catala <br>";
      }
      $catala = $dic[$i];
      echo "$i--$first_char--0k $catala <br>";
      $dic[$i] = str_replace("\x0d\x0a", "", $dic[$i]);
      break;
    default:
      $catala = $catala . $dic[$i];
      echo "muttttttttttttt$i--$first_char $catala<br>";
      break;
  }
  $i++;
} //fi del while


Connexió a MySql i mostrar una fila

asdfff


<?php 
$SQL="SELECT id,catala FROM catala_castella where catala LIKE 'fons' ";
// ES FA LA CONNEXIÓ
$conn= mysqli_connect("localhost", "miquel", "Beseit....!","polidic_cat");// fa la conexió
if (!$conn) { echo "Error: No s'ha pogut connectar a:". DB_NAME ;}
else{echo "Connected successfully";}
// es llegeix la fila de la taula corresponent a "fons"   
$result = mysqli_query($conn,$SQL);
$row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC);
echo "<br>".$row['id'];
echo "<br>".$row['catala'];
?>

Publicat dins de PHP

PHP While, For (Treure els caracters C3 A0 del script amb 010 editor)

Asad

<?php 
$x = 1;
while($x <= 5) {
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
} 
?>

Scrip per fer una busqueda, dintre d’un fitxer de paraules que comencin per a

<?php

 //busca mots que no comencin per 'a'
 //input A-definicions_mots.txt

 $dic= file('A-definicions_mots.txt'); //array de 6145
 $num_linies=count($dic); //hauria de ser 6145
 //$num_linies=10;
 echo "$num_linies <br>";
 $i=0;
 while($i < $num_linies){ 
    
   $first_char= mb_substr($dic[$i],0,1,'UTF8'); //agafo el primer caracter de la la linia dic[$i]
   //echo mb_substr( "воскресенье", 0, 1,'UTF8'); // Returns в
   //echo $first_char.bin2hex( $first_char)."<br>" ;
   switch($first_char) {
    case A: 
    case a:
    case à:
    case Ä:
    case ä:
      echo "$i--$first_char--0k <br>";
      break;

   default:
      
   echo "$i--$first_char <br>";
    
     break;  
 }
 $i++;
 }

?>

PHP. tractament per a la carrega del diccionari Pons

Cada paraula amb la seva definició en una línia

//Es carregen les paraules amb les seves definicion què comencen amb a, a l'array $dic
$dic= file('A-mut.txt');

$num_linies=count($dic); //conta el numero d'elements de l'array $aux
echo "Num:". $num_linies."&lt;wp-br&gt;";
$aux="";
$i=0;
$catala="";
//$dic1= str_replace("\x0d\x0a", "",$dic[1]);
for ($i=0; $i &lt;$num_linies ; $i++) { 
	//$dic= str_replace("·$aux[$i]", "★$aux[$i]",$dic);//en les substitucions s'han de cuidar els espais
	$primer_char=substr("$dic[$i]",0,1);//s'agafe el primer caracter
	$primer_2char=substr("$dic[$i]",0,2); //s'agafen els dos primers caracters
	//echo bin2hex($primer_caracter . "&lt;wp-br /&gt;";

	if (($primer_char == "A") || ($primer_char == "a")||($primer_2char == "\xc3\xa0")||($primer_2char == "\xc3\x84")||($primer_2char == "\xc3\xa4")) {
	// 41hex, 61hex, c3a0(à), c384(Ä), c3A4(ä)	
		$aux=$aux."&lt;wp-br&gt; ". $dic[$i];
		$parts = explode( " ", "$dic[$i]" );
		$catala=$catala."&lt;wp-br&gt;"."$parts[0]";
		//A,a,à(xc3a0)
}
else {
	$aux= $aux. str_replace("$dic[$i]", " |$dic[$i] ", $dic[$i]);
  }
  //$aux=$aux.$dic[$i];
}

echo "&lt;wp-br&gt; &lt;wp-br&gt; fi: &lt;wp-br&gt; $aux";
echo "&lt;wp-br&gt; &lt;wp-br&gt; fi: &lt;wp-br&gt; $catala";

PHP fwrite($myfile, $txt)-> escrivint en fitxers

Per a que funcioni he hagut de donar permisos  d’escriptura des de l’explorador de fitxers de Windows.


 <?php

$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!"); //a-> mode append, w->esborra contingut
$txt = "Donald Duck\n"; //primera linia
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "Goofy Goof\n"; //segona linia
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);

?>