PHP. tractament per a la carrega del diccionari Pons

Cada paraula amb la seva definició en una línia

//Es carregen les paraules amb les seves definicion què comencen amb a, a l'array $dic
$dic= file('A-mut.txt');

$num_linies=count($dic); //conta el numero d'elements de l'array $aux
echo "Num:". $num_linies."<wp-br>";
$aux="";
$i=0;
$catala="";
//$dic1= str_replace("\x0d\x0a", "",$dic[1]);
for ($i=0; $i <$num_linies ; $i++) { 
	//$dic= str_replace("·$aux[$i]", "★$aux[$i]",$dic);//en les substitucions s'han de cuidar els espais
	$primer_char=substr("$dic[$i]",0,1);//s'agafe el primer caracter
	$primer_2char=substr("$dic[$i]",0,2); //s'agafen els dos primers caracters
	//echo bin2hex($primer_caracter . "<wp-br />";

	if (($primer_char == "A") || ($primer_char == "a")||($primer_2char == "\xc3\xa0")||($primer_2char == "\xc3\x84")||($primer_2char == "\xc3\xa4")) {
	// 41hex, 61hex, c3a0(à), c384(Ä), c3A4(ä)	
		$aux=$aux."<wp-br> ". $dic[$i];
		$parts = explode( " ", "$dic[$i]" );
		$catala=$catala."<wp-br>"."$parts[0]";
		//A,a,à(xc3a0)
}
else {
	$aux= $aux. str_replace("$dic[$i]", " |$dic[$i] ", $dic[$i]);
  }
  //$aux=$aux.$dic[$i];
}

echo "<wp-br> <wp-br> fi: <wp-br> $aux";
echo "<wp-br> <wp-br> fi: <wp-br> $catala";

PHP fwrite($myfile, $txt)-> escrivint en fitxers

Per a que funcioni he hagut de donar permisos  d’escriptura des de l’explorador de fitxers de Windows.


 <?php

$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open file!"); //a-> mode append, w->esborra contingut
$txt = "Donald Duck\n"; //primera linia
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "Goofy Goof\n"; //segona linia
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);

?> 

PHP Transforma un fitxer en una variable


<?php
$wordlist="";
$myfile = fopen('pons_ger.txt', 'r') or die('Unable to open file!');// tot el fitxer en una linia sense cr lf

//echo bin2hex($wordlist) . "<br />";
//$search_string = "abbaubar";

while(!feof($myfile)) {
 	$wordlist= $wordlist. fgets($myfile).'·'; //afegeix indicador de CRLF
	//$wordlist= str_replace("$search_string", ".|$search_string",$wordlist); 
	 echo '<br>'.$wordlist. '<br>';
	}
echo "<br>". $wordlist."<br>";
 ?>

Llegir un fitxer línia per línia amb PHP

Hi ha dos mètodes de fer-ho

Utilitzant file() per llegir el fitxer


<?php
 
$aux = file('wordlist_ger.txt',FILE_SKIP_EMPTY_LINES|FILE_IGNORE_NEW_LINES);

$count = 0; 
foreach($aux as $linia) {
  $count += 1;
  echo $linia."<br>";
}

echo "<br> UN ALTRA FORMA DE FER-HO <br>.";

$num_linies=count($aux); //conta el numero d'elements de l'array $aux

for ($i=0; $i <$num_linies ; $i++) { 
	echo "<br> $aux[$i]";
}

?>

===============================================================
Utilitzant fgets() per llegir el fitxer

<?php
//require('../func.php');// func.php es la llibreria de funcions
 
//El primer que haurem de fer és obrir el fitxer .txt en mode lectura:

$archivo = fopen('pons_ger.txt','r');
 
//Tot seguit podem recórrer les línies de l’arxiu mitjançant un bucle:

 while ($linea = fgets($archivo)) {

 echo $linea."<br>;";
 
$aux[] = $linea;
 
$numlinea++;
 
}

/*
A cada iteració d’aquest bucle estem llegint una nova línia del fitxer, l’imprimim
 per pantalla i el guardem en un vector per processar cada línia després.
 La variable $numlinea la podem utilitzar per realitzar una acció quan estiguem 
llegint segons quina línia.
*/

fclose($archivo);

//I finalment, recorrem l’array amb les línies de l’arxiu:

echo '<pre>';

print_r($aux);

echo '</pre>';

?>

PHP. 2 Pas de paràmetres al servidor

En aquest exemple veurem com passar paràmetres entre dos programes PHP: prog1.php –paràmetre –> prog2.php (admin.php) ubicats al mateix servidor.


&lt;form class="form" method="post" name="f1" &gt;
&lt;input name="admin" type="button" id="idex_admin" style="display: yes" value="admin"
 onclick='document.f1.action="admin.php";document.f1.submit();'/&gt;
 &lt;input name="admin" /&gt; 

 

Aquí tenim un exemple de menús tipus TINYdropdown  veurem que no es possible passar paràmetres quant un d’aquests fa referencia a un programa diferent. El mètode que detallo aquí l’he utilitzat molt fent el software del “POLIDICCCIONARI”. Si escrivim qualsevol cosa a la casella admin, veurem que si la volem passar al modul “admin” nomes ho posem fer amb “HTML” amb $_POST[admin].

El que si que permet TINYdropdown es simular que prem el boto “admin” amb una bunció javascript:


a onclick='admin()' href='javascript:void(0); '&gt; admin 

I la funció javascript es:


function admin(){
	//alert ("boto go_admin");
document.getElementById("idex_go_admin").click();

}

Finalment el codi de “top_menu.php” es


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>TinyDropdown 2 - animated javascript dropdown</title>
<link rel="stylesheet" href="tinydropdown.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="default.js"></script>

<div class="nav">

<p class="title">

<img src="cat.png" style="float:right; margin: 0 20px;" alt="FAS logo" />Gramàtica Catalana
<form class="form" method="post" name="f1" >
<input name="admin" type="button" id="idex_admin" style="display: yes" value="admin" 
 onclick='document.f1.action="admin.php";document.f1.submit();'/>	
 <input name="admin" />
</p>

<ul id="menu" class="menu">
	<li><a href="#" title="Fonètica i ortografia" target="_top">Inici</a>
      <ul>
        <li><a href="#" target="_top">Inici</a></li>
        <li><a href="#" target="_top">contactar</a></li>
      </ul>
	
	<li><a href="#" title="Fonètica i ortografia" target="_top">Fonètica i ortografia</a>
      <ul>
        <li><a href="#" title="Vocalisme: fonètica" target="_top">Vocalisme: fonètica</a></li>
        <li><a href="#"title="Vocalisme: A/E " target="_top">Vocalisme: A/E </a></li>
        <li><a href="#"title="Vocalisme: O/U " target="_top">Vocalisme: O/U </a></li>
        <li><a href="#"title="Separació de síl·labes " target="_top">Separació de síl·labes </a></li>
        <li><a href="#"title="Accents i dièresi" target="_top">Accents i dièresi </a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">-	regles d’accentuació</a></li>
      </ul>
      
    <li><a href="#" title="Current work for sale" target="_top">Morfologia i sintaxi</a>
      <ul>
        <li><a href="#" title="Recent work for sale" target="_top">Lèxic</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Gènere: casos especials</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Nombre: casos especials</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">adjectiu</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Q o C</a></li>
        <li><a href="#"title="Archived photo portfolio" target="_top">Article apòstrof i contracció</a></li>
      </ul>
     
    <li><a href="#" title="Current work for sale" target="_top">lèxic i expressió</a>
      <ul>
        <li><a href="#" title="Recent work for sale" target="_top">Lèxic</a></li>
        <li><a href="#"title="puntuació: ús de la coma" target="_top">puntuació: ús de la coma</a></li>
        <li><a href="#"title="La descripció" target="_top">La descripció</a></li>
        <li><a href="#"title="guió per parlar d'una novel·la" target="_top">guió per parlar d'una novel·la</a></li>
        <li><a href="#"title="text argumentatiu" target="_top">text argumentatiu</a></li>
        <li><a href="#"title="Article d'opinió" target="_top">Article d'opinió</a></li>
      </ul>
    </li>
    
     <li class="nodiv"><a onclick='admin()' href='javascript:void(0); '> Admin </a>      
    </li>
  </ul>
  
<script type="text/javascript">
var dropdown=new TINY.dropdown.init("dropdown", {id:'menu', active:'menuhover'});
</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

i el CSS

* {margin:0; padding:0; outline:0}

/* menu bar background and text */
.nav {
height:100%;
min-height:500px;
width:100%;
padding: 5px 10px 5px 10px;
background:url(images/verd_claret.gif); 
/*background-color:#BDB9C3;*/
color:#4D4959;
text-shadow:0px 0px #888;
z-index:100;
}

.nowrap {
 white-space: nowrap ; /* mateixa linia*/
}
/* link */
.menu a {float:left; color:#4D4959; text-decoration:none; width:130px; height:40px; padding-top:8px; font-weight:bold;}
.menu span {float:left; color:#4D4959; text-decoration:none; width:130px; height:40px; padding-top:8px}

/* link hover, background pale-blue, text dk-grey */.menu a:hover {color:#FFFFFF; background:#9EBFE2}

.menu {list-style:none; font:16px Arial,Verdana; text-align:center; margin:0 0; padding: 0 0;}
.menu li {position:relative; float:left; width:130px; z-index:100;}

/* drop menu, background darker-green, text smaller */
.menu ul {display:none; position:absolute; font:normal 14px Arial,Verdana; top:36px; left:0; url(images/verd_claret.gif); display:none; list-style:none}
.menu ul li {float:none; width:130px; border-top:0px solid #ccc;}
.menu ul li a, li.menuhover li a, li.menuhover li.menuhover li a {float:none; display:block; background:#d5eeee; height:35px; padding-top:5px; margin: 5px 0px;}

/* drop menu link hover, background pale-blue, text white 21007F */
.menu ul li a:hover, li.menuhover li a:hover, li.menuhover li.menuhover li a:hover {background:#9EBFE2; color:#FFFFFF; }

.menu ul li span, li.menuhover li span, li.menuhover li.menuhover li span {float:none; display:block; background:none; height:22px; padding-top:5px}
.menu ul ul {left:130px; top:0}
.menu li.submenu {font-weight:bold}
.menu li.noborder {border-top:none}

/* drop menu link hover, background pale-blue, text dk-grey */
li.menuhover a, li.menuhover li.menuhover a {color:#4D4959; background:#9EBFE2}
li.menuhover span, li.menuhover li.menuhover span {color:#4D4959; background:#9EBFE2}

/* following added by me for the header - nothing to do with the menu above */

p.title {
color: #4D4959;
background-color: inherit;
font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, sans-serif;
font-size: 26px;
font-weight: bold;
padding: 8px;
text-align: center;
}

php instruccions d’us freqüent(1)

salt de línia: <br>   <?php echo “hello wold1 <br> hello world 2”;

– //es fa la conexió amb la BD
$conn= mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);

//s’escriu a la BD

$SQL =”UPDATE $taula SET castella=’$castella’ WHERE id= ‘$idx’ “;
$result = mysqli_query($conn,$SQL);

//llegir registres d’una taula de BD ( include(‘conexió&results.php’);

$conn= mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PWD, DB_NAME);// fa la conexió
$conn->set_charset("utf8mb4");
$result = mysqli_query($conn,$SQL);//llegeix i carrega matriu
$num_results = $result->num_rows;

Llegir una fila d’una taula

DEFINE ('DB_HOST', 'localhost');
DEFINE ('DB_USER', 'root');
DEFINE ('DB_PASSWORD', 'beseit00');
DEFINE ('DB_NAME', 'polidic_eng');

$conn = @mysqli_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME)
OR die (‘Could not connect to MySQL:’ .mysqli_connect_error());
$conn->set_charset(“utf8mb4”);
//echo “Host information: ” . mysqli_get_host_info($conn) . PHP_EOL;
$SQL = “SELECT * FROM parametres WHERE id=1 LIMIT 1”; //ordre mysql
$result = mysqli_query($conn,$SQL);//llegeix i carrega matriu
$camps = mysqli_fetch_assoc($result);
$encerts=$camps[‘compt_encerts’];
$fallades= $camps[‘compt_fallades’];
$total= $encerts + $fallades;
echo “encerts: $encerts, fallades:$fallades”;
$puntuacio= round(($encerts/$total)*10,2);

afegir un registre

$SQL = "INSERT INTO $_POST[taula](catala,castella,qualificador,aux)VALUES( '$catala','$definicio','$qualificador','$aux')";
if (mysqli_query($conn, $SQL)) {echo "New record created successfully";}