iframe

Un iframe és un element HTML que conté un altre document HTML dins d’ell. Això permet incrustar contingut d’altres llocs dins d’una pàgina web. Aquí tens més detalls:

  • Per a què serveix un iframe? Els llocs web sovint utilitzen iframes per incloure elements externs. Per exemple, vídeos. Si incrustes un vídeo de YouTube a la teva pàgina, no cal que emmagatzemis el vídeo al teu servidor; simplement el pots incrustar al teu codi HTML. Això millora l’experiència de navegació dels visitants. Cada iframe té el seu propi historial de sessió i el seu propi objecte Document. Això significa que pots tenir múltiples iframes a la mateixa pàgina, cadascun amb el seu contingut independent¹².
  • Diferències entre iframe i elements incrustats: A més dels iframes, hi ha altres elements HTML5 coneguts com a “elements incrustats” (o “embed”). Aquests s’utilitzen per inserir altres tipus de contingut, com ara PDF, plugins i automatitzacions. Tot i que els elements incrustats poden incloure recursos de vídeo o imatges, és millor utilitzar iframes per a això. Els elements incrustats funcionen només per a tecnologies web antigues, mentre que els iframes són més comuns i sempre funcionen bé¹. 😊
  • Exemple:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TU_ID_DEL_VÍDEO" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En aquest codi:

  • L’atribut width i height defineixen les dimensions de l’iframe.
  • L’atribut src conté la URL del vídeo de YouTube que vols incrustar. Hauries de substituir TU_ID_DEL_VÍDEO per l’ID real del vídeo que vulguis mostrar.
  • L’atribut frameborder estableix si es mostra o no el marc del vídeo.
  • L’atribut allowfullscreen permet que el vídeo es pugui veure a pantalla completa.
Publicat dins de HTML

PHP MySQL copiant dades d’una taula a una altra

[php]
<?php
// Aquest script carrega la taula 9000_CAMPS a la taula words les dos taules son de polidic_eng
// 9000_CAMPS -> ENGLISH_POLIDIC.words
// ES FA LA CONNEXIÓ
$conn= mysqli_connect("localhost", "miquel", "Beseit1968!","polidic_eng");// fa la conexió
if (!$conn) { echo "Error: No s’ha pogut connectar a:". DB_NAME ;}
else{echo "Connected successfully";}
$SQL="TRUNCATE TABLE words"; //buida la taula
mysqli_query($conn, $SQL);
$sql="INSERT INTO words (tipus, catala, castella, pron) SELECT * FROM 9000_CAMPS";
mysqli_query($conn, $sql);
echo "fet";
?>
[/php]

Assistant entrenat per OpenAI (chat.openai.com)

assistant_openai

SELECCIONA FILES I LES MOSTRA
[php]

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// Select row from table
$sql = "SELECT * FROM english_castilian WHERE catala LIKE ‘table’ ";
//$sql = "SELECT * FROM english_castilian WHERE id >= 10000 limit 10";
$result = mysqli_query($conn, $sql); //resultat
// Fetch rows and print them
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo $row[‘catala’] . "—" . $row[‘castella’];
echo "<br>";
}
// Close connection
mysqli_close($conn);

?>

[/php]

BUSCAR UN NOM I MOSTRAR-LO

[php]

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// Select row from table
$sql = "SELECT * FROM english_castilian WHERE catala LIKE ‘table’ ";
//$sql = "SELECT * FROM english_castilian WHERE id >= 10000 limit 10";
$result = mysqli_query($conn, $sql); //resultat
// Fetch rows and print them
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo $row[‘catala’] . "—" . $row[‘castella’];
echo "<br>";
}
// Close connection
mysqli_close($conn);
[/php]

Script. Selecciona un primer caracter predefinit de un array (en aquest cas ‘C,c’) i crea un fitxer.

Per alguna circunstància en lloc del caracter TAP (09) les línies ‘pentinades’ somplen de C2 A0. Això causarà errors si fem un copy/pega del codi al editor SUBLIME 3. Per això s’hauran de suprimir esl jocs ‘C2 A0’.

[php]

<?php
$catala = "";
$new_line = 0;
$dic = file(‘C-definicions_mots0.txt’); //array de 6145
$num_linies = count($dic); //hauria de ser 6145
echo "$num_linies <br>";
$myfile = fopen("A-LLISTA.txt", "w") or die("Unable to open file!"); //a-> mode append, w->esborra
$i = 0;
while ($i < $num_linies) {
$first_char = mb_substr($dic[$i], 0, 1, ‘UTF8’); //agafo el primer caracter de la la linia dic[$i]
switch ($first_char) {
case C:
case c:
if ($catala != "") {
$catala = str_replace("\x0d\x0a", "", $catala);
$txt = "$catala \n";
fwrite($myfile, $txt);
$txt = "";
$catala = $dic[$i]; //nova linia
echo "$dic[$i] –catala= $catala <br>";
}
$catala = $dic[$i];
echo "$i–$first_char–0k $catala <br>";
$dic[$i] = str_replace("\x0d\x0a", "", $dic[$i]);
break;
default:
$catala = $catala . $dic[$i];
echo "muttttttttttttt$i–$first_char $catala<br>";
break;
}
$i++;
} //fi del while

[/php]

Connexió a MySql i mostrar una fila

asdfff
[php]

<?php
$SQL="SELECT id,catala FROM catala_castella where catala LIKE ‘fons’ ";
// ES FA LA CONNEXIÓ
$conn= mysqli_connect("localhost", "miquel", "Beseit….!","polidic_cat");// fa la conexió
if (!$conn) { echo "Error: No s’ha pogut connectar a:". DB_NAME ;}
else{echo "Connected successfully";}
// es llegeix la fila de la taula corresponent a "fons"
$result = mysqli_query($conn,$SQL);
$row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC);
echo "<br>".$row[‘id’];
echo "<br>".$row[‘catala’];
?>

[/php]

Publicat dins de PHP